O nas

Cele, środki i zasady działania Fundacji

 

Celami Fundacji są:

 1. Badanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii, kultury i dziedzictwa Polski i Europy środkowo-wschodniej na skalę ogólnopolską i międzynarodową:
 2. Badanie i upowszechnianie historii, kultury i dziedzictwo obywateli polskich mieszkających w Polsce przed i w czasie II wojny światowej oraz ich losy w okresie powojennym i na wychodźstwie, z uwzględnieniem ofiar represji sowieckich;
 3. Ochrona pamięci i propagowanie wiedzy o byłych kresach wschodnich II RP – obszarze zamieszkałym przez stulecia przez obywateli polskich różnych narodowości i wyznań;
 4. Badanie dalszych losów Kresowiaków po II wojnie światowej w Polsce i poza jej granicami;
 5. Upowszechnianie wiedzy o polskim wysiłku zbrojnym w czasie I i II wojny światowej;
 6. Upowszechnianie wiedzy o roli Polski w upadku komunizmu w Europie środkowo-wschodniej;
 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie historii, kultury i dziedzictwa Polski w kraju i poza jego granicami, z uwzględnieniem najnowszej historii Polski i jej dorobku;
 8. Badanie i upowszechnianie dorobku i dziedzictwa Polonii na świecie;
 9. Promocja historii, kultury i nauki polskiej w kraju i za granicą;
 10. Budowanie i wzmacnianie więzi i kontaktów pomiędzy Polską a środowiskami polonijnymi na całym świecie;
 11. Opieka nad polskimi grobami i miejscami pamięci w Polsce i poza jej granicami, z uwzględnieniem terenu byłych kresów wschodnich II RP;
 12. Budowa pomników i tablic pamięci w kraju i poza granicami upamiętniających ważne wydarzenia i postacie historii Polski oraz dla Polski zasłużone;
 13. Prowadzenie działań na rzecz ochrony i zachowania polskich dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 14. Podtrzymywanie i popularyzacja tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 15. Digitalizacja, archiwizacja, a także tworzenie portali i baz danych do celów edukacyjnych i naukowych.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie konferencji historycznych, naukowych, patriotycznych, warsztatów edukacyjnych, wykładów, seminariów, wystaw, pokazów, konkursów, spotkań o charakterze edukacyjnym i innych wydarzeń oraz uczestnictwa w eventach, konferencjach, konkursach, panelach dyskusyjnych, targach krajowych i międzynarodowych związanych z wymianą wiedzy, idei i doświadczeń;
 2. opracowania raportów, analiz, ekspertyz, opinii, planów naprawczych, prezentacji w zakresie historycznym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym lub społecznym, udziału w audytach, konsultacjach dla organizacji, instytucji, osób fizycznych, przedsiębiorstw w zakresie celów Fundacji;
 3. digitalizację, archiwizację, katalogowanie i upowszechnianie materiałów historycznych pozostających w rozproszonych zbiorach prywatnych oraz instytucjonalnych na terenie Polski oraz za granicą w formie archiwów stacjonarnych (tradycyjnych) oraz elektronicznych, dostępnych poprzez Internet;
 4. budowę i prowadzenie tematycznych, edukacyjnych portali internetowych oraz baz danych o tematyce historycznej i innej związanej z celami Fundacji;
 5. podejmowanie w kraju i za granicą działań archiwalnych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych prezentujących kulturę polską oraz najnowszą historię Polski ze szczególnym uwzględnieniem środowisk polonijnych i losów mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich II RP oraz Europy Środkowej i Wschodniej;
 6. prowadzenie krajowych i międzynarodowych projektów o tematyce historycznej, kulturalnej, oświatowej i społecznej, w tym we współpracy z instytucjami naukowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi z Kraju i zagranicy;
 7. wytwarzanie materiałów edukacyjnych, dokumentalnych i informacyjnych w postaci nagrań audio, video i dokumentów i ich popularyzację poprzez media cyfrowe i elektroniczne oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu w kraju i za granicą;
 8. produkcję, dystrybucję i prezentację filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży i innych materiałów audiowizualnych: płyt CD, DVD, blue-ray, prezentacji i książek elektronicznych oraz zapisanych na innych nośnikach elektronicznych;
 9. działalność edukacyjną i naukową skierowaną do młodzieży polskiej i pochodzenia polskiego, mieszkającej na stałe w Polsce i poza granicami Polski, a także młodzieży zagranicznej zainteresowanej historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przyznawanie stypendiów i grantów naukowych, organizację warsztatów naukowych i edukacyjnych, wyjazdów naukowych i wymiany młodzieżowej;
 10. organizację obozów, kolonii i półkolonii edukacyjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych a także sportowych obejmujących olimpijskie i pozaolimpijskie dyscypliny sportowe, w tym dla dzieci i młodzieży z Polski, byłych kresów wschodnich II RP oraz środowisk polonijnych;
 11. tworzenie, prowadzenie, finansowanie i współfinansowanie placówek o charakterze edukacyjno –szkoleniowym, wypoczynkowym, leczniczym a także domów opieki, rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych w tym domów opieki całodziennej i domów seniora dla osób z Polski, byłych kresów wschodnich II RP oraz środowisk polonijnych;
 12. działalność wydawniczą obejmującą książki, publikacje regularne oraz nieregularne, elektroniczne publikacje audiowizualne oraz ich dystrybucję;
 13. organizację spotkań, uroczystości, tematycznych wystaw (stałych, czasowych lub objazdowych) oraz jednorazowych lub cyklicznych działań o charakterze artystycznym lub popularno – naukowym, uroczystości rocznicowych (koncerty, spektakle muzyczne, wieczornice, spotkania autorskie, wydarzenia patriotyczne itp.);
 14. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych przeznaczonych na pomoc dla osób potrzebujących z Polski, byłych kresów wschodnich II RP oraz środowisk polonijnych oraz ich dystrybucja w tych środowiskach;
 15. organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie poszczególnych społeczności lokalnych wokół celów określonych w ramach działania Fundacji;
 16. upowszechnianie historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX w. za pośrednictwem środków masowego przekazu, mediów elektronicznych i portali społecznościowych;
 17. organizowanie w środowiskach międzynarodowych i przy ich współpracy wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, naukowym lub artystycznym związanych z celami Fundacji;
 18. zarządzanie nieruchomościami nabytymi bądź użytkowanymi przez Fundację na podstawie umów cywilno – prawnych, realizując swoje cele statutowe;
 19. inne dodatkowe działania służące realizacji celów statutowych Fundacji, określone przez Fundatora.